BOOK WITH CONFIDENCE


Flexible booking options for your peace of mind

Our priority is to ensure carefree getaways for all who stay with us. With our new range of flexible booking options, there is no need to postpone your holiday this year; when you book a stay with us you can do so entirely worry-free.

Free cancellations up to 7 days prior to arrival & deposit refund commitment scheme.

For any new direct bookings, we will refund your payment in full and at no extra charge when cancelled up to 7 days prior to arrival. Paid deposits will be processed and send for refund within 3 days.


Easy amendments

With our options for easy holiday amendments, plan your stay with total peace of mind. Direct bookings for holidays in 2021 can easily be postponed or rearranged to dates that work for you.


A personal touch

In the event of you not being able to travel, our team will work closely with you to manage any booking changes on a case-by-case basis, helping you move your dates or adjust your stay wherever possible.

 

Book Now!

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Данни за контакт

Наименование: “ГРАНД ТРАВЕЛ” ЕООД
Адрес за кореспонденция: гр. Плевен, 5800, ул. “Ангел Кънчев” № 25
Телефон за контакт: 0888331447
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

При осъществяване на своята дейност “ГРАНД ТРАВЕЛ” ЕООД действа в качеството си на администратор на лични данни, като извършва действия по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент за защита на данните), Закон за защита на личните данни и приложимото национално и европейско законодателство, регламентиращо дейността им.

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Какво е предназначението на настоящото уведомление?

Защитата на личните данни, тяхната сигурност и поверителност е от изключителна важност за “ГРАНД ТРАВЕЛ” ЕООД. Настоящото Уведомление за поверителност и защита на личните данни има за цел да Ви предостави по достъпен начин информация за целите и начините, по който ние обработваме личните Ви данни, както и да Ви запознае с правата Ви като субекти на лични данни.

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“), като физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име; идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

Какво представлява обработването на лични данни?

Обработване на лични данни представлява всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Чии лични данни събираме и обработваме?

Ние можем да събираме и обработваме лични данни на:

● кандидати за работа,
● работници, служители и членове на техните семейства,
● изпълнители по граждански договори,
● туристи - гости на Гранд Хотел “Съни Бийч”
● потребители на настоящия уеб сайт,
● както и други физически лица, с които осъществяваме контакт, включително чрез нашите профили в социалните мрежи.

На какво основание събираме и обработваме Вашите лични данни?

Събираме и обработваме личните Ви данни само и доколкото е приложимо някое от следните условия:

● налице е съгласие за обработване на личните данни за една или повече конкретни цели;
● обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, респективно за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
● обработването е необходимо за спазването на наше законово задължение;
● обработването е необходимо за защита на Ваши жизненоважни интереси или интересите на друго физическо лице;
● обработването е необходимо за целите на легитимните ни интереси или интересите на трета страна, освен в случаите, когато преимущество имат Вашите интереси или основните права и свободи, които изискват защита на личните данни;
● обработването е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
● обработването на специални категории лични данни се осъществява единствено при предвидените в Общия регламент за защита на данните случаи.

Какви категории лични данни събираме и обработваме?

Във връзка с предоставянето на хотелиерски и туристически услуги, управлението на човешките ресурси, воденето на финансово-счетоводна отчетност и изпълнението на определени законови задължения събираме и обработваме следните категории данни, чрез които пряко или непряко може да се идентифицира едно физическо лице:

данни за физическата идентичност - три имена, ЕГН/ЛНЧ, данни за номер и дата на издаване на документ за самоличност, постоянен и настоящ адрес, месторождение;
данни за здравословно състояние - данни, идентифициращи общия здравен статус на лицето, включително специфични заболявания;
данни за трудова дейност и образование – информация за вид и степен на притежавано образование, предишен трудов опит, трудов и осигурителен стаж;
данни за семейна идентичност – информация за семейно положение и деца;
данни за икономическа идентичност - данни за банкови сметки, за финансово състояние, в частност данни за финансови задължения;
данни за туристическа виза,  дата на раждане, пол, гражданство, паспортни данни – номер на лична карта или валиден национален документ за самоличност на гостите на хотела;
фото и видеоматериали, заснети на територията на Гранд Хотел “Съни Бийч”;
данни за професионални качества и умения;
данни за наличие или липса на съдебно минало;
данни от видеонаблюдение;
контактни данни - телефонен номер, e-mail

Обемът лични данни, който събираме и обработваме за всяко отделно физическо лице, се различава в зависимост от съответните основания и цели на обработване на неговите данни.
В хода на трудовото правоотношение и във връзка с изпълнение на задължения съгласно трудовото и осигурителното право събираме и обработваме данни за здравословното състояние, семейната, икономическа и социалната идентичност на членовете на нашия екип.
Не събираме и не обработваме лични данни, разкриващи раса и/или етнически произход, политически възгледи, религиозни и философски убеждения, генетични данни и данни, свързани със сексуалния живот и/или сексуалната ориентация.

Кога и защо събираме и обработваме Ваши лични данни?

Основните дейности и цели, свързани с обработване на лични данни, са:

Подбор на персонал и управление на човешките ресурси

Ако кандидатствате за работа при нас и се присъедините към нашия екип, ще обработим личните Ви данни за една или повече от следните цели:

● Приемане на документи на кандидати за работа, селектиране на подходящите за свободните работни позиции кандидати;
● Сключване, изменение и прекратяване на трудови или граждански договори;
● Изготвяне на заповеди за назначаване и освобождаване и длъжностни характеристики, поддържане и съхраняване на трудови досиета;
● Провеждане на периодични атестации, организиране на обучения и квалификации;
● Изпълнение на наши задължения като работодател съгласно трудовото и осигурителното право.

Предоставяне на хотелиерски и туристически услуги

Обработваме лични данни на гости на Гранд Хотел “Съни Бийч” при:

● Управление на резервациите - заявяване, потвърждаване и реализиране на резервациите;
● Посрещане и настаняване в хотела;
● Поддържане на регистър на настанените туристи;
● Предоставяне на дължими и/или необходими услуги по време на престоя;
● Администриране и отговор на оплаквания, жалби, заявки за компенсации и връщане на суми;
● Оценка на удовлетвореността от предоставените услуги;
● Споделяне на информация за промени в политики, правила и общи условия, създавани и прилагани от “ГРАНД ТРАВЕЛ” ЕООД.
● Издаване на фактури и изпълнение на други наши задължения съгласно Закон за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове - за целите на воденето на счетоводна отчетност.

Съдействие на публични органи
При изисквания за предоставяне на лични данни и представяне на релевантни документи на публични органи в съответствие с правното им задължение за изпълнение на техни публични функции и обществени задачи, може да предоставим Ваши лични данни на съответния публичен орган - Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита от дискриминация, Комисия за защита на потребителите, ИА “Инспекция по труда”, Министерство на туризма, Министерство на вътрешните работи, Регионална здравна инспекция, органи на местна власт, органи на съдебна власт и други.

Упражняване и защита на правни претенции
Във връзка с действия по установяване, упражняване или защита на правни претенции, включително събиране на вземания, пред компетентен съд и/или арбитраж, може да събираме и обработваме Ваши лични данни при подаване, респективно при отговор на жалби, сигнали, искове и други към компетентните държавни и съдебни органи. При тези дейности можем да предоставим Ваши лични данни на адвокати, нотариуси, държавни и частни съдебни изпълнители, медиатори и органи на съдебна власт.

Администриране на настоящия уеб сайт и профили в социални мрежи
Когато посещавате настоящия уеб сайт, наши профили в социални мрежи и/или използвате наличните в сайта функционалности и услуги определени Ваши лични данни могат да се събират и обработват чрез инсталиране на малки текстови файлове - т.нар. Бисквитки (Cookies) на Вашето устройство. Данните Ви могат да се използват от нас за анализ на трафик, системни отчети по дейността на уеб сайта и за възстановяване на информация за потребление, за подобряване на функционалността на сайта и неговото анализиране. Бисквитки могат да бъдат създавани, достъпвани, четени и манипулирани и от трети лица (рекламни партньори, социални мрежи, партньори за анализ). За да се запознаете по-подробно с условията, при които тези трети страни използват тези бисквитки, както и относно данните, които събират, за каква продължителност правят това, с какви цели ги събират и как можете да предотвратите или потвърдите това можете да посетите техните съответни политики за за използване на бисквитки.
Повече информация за използваните от нас Бисквитки (Cookies) и общите условия за ползване на уеб сайта можете да откриете в нашите Общи условия за ползване на уеб сайт, Политика за личните данни, Политика за ползване на бисквитки.

Пред кого разкриваме личните Ви данни?

Служители
Предоставяме ограничен и контролиран достъп до лични данни само на тези наши служители, които имат задължение да обработват конкретен обем от лични данни в изпълнение на трудовите си функции.

Контрагенти
Може да разкрием определен обем от Вашите лични данни пред наши контрагенти, съдействащи при изпълнението на законови задължения, управлението и осъществяването на конкретни работни процеси и преследване на определени наши легитимни интереси. Такива контрагенти могат да бъдат служби по трудова медицина, финансови институции (банки), застрахователи, счетоводители, одитори, адвокати, туроператори и туристически агенти, спедитори, куриери, контрагенти, осъществяващи системна и техническа поддръжка на информационни и комуникационни технологии и други. Осъществяваме взаимоотношения единствено с партньори, които са в състояние да предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за законосъобразно обработване и защита на личните данни и правата Ви като субекти на тези данни.

Публични органи
В определени случаи може да предоставим Ваши лични данни при оказване на съдействие на публични органи - в съответствие с правното им задължение за изпълнение на техни публични функции и обществени задачи. Личните Ви данни могат да бъдат разкрити пред публични органи, когато това е необходимо и за целите на националната сигурност и в обществен интерес.

Напускат ли личните Ви данни територията на страната?

Към датата на публикуване на настоящото Уведомление Вашите лични данни се обработват от нас единствено на територията на Република България, като не се извършва предоставяне на данни в друга държава, включително държава извън Европейския съюз и Европейското Икономическо Пространство. При възникване на необходимост от трансфер на данни ще гарантираме спазването на всички законови изисквания.

Как защитаваме личните Ви данни?

Защитата на личните Ви данни и информационната сигурност са сред основните приоритети на “ГРАНД ТРАВЕЛ” ЕООД. Въвеждаме и прилагаме подходящи и адекватни технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните Ви данни. Всеки работен процес се осъществява при гарантиране на сигурност, надеждност, поверителност и наличност на информацията. Служителите ни са запознати с действащото законодателство и вътрешните политики, свързани със защитата и обработването на лични данни, като спазват високи стандарти на етика и поверителност.

За какви срокове съхраняваме личните Ви данни?

Спазваме законовите срокове за съхранение на лични данни и документи, съдържащи лични данни, като съхраняваме на хартиен носител и в електронен вид определени документи и/или записи.
По отношение на документите и данните, за които законодателството не е определило задължителни срокове за съхранение, прилагаме индивидуални критерии за определяне на необходимия срок на съхранение. Сроковете се определят съобразно количеството, вида и чувствителността на личните данни, потенциалните рискове за вреди, целите на обработване и възможността за постигане на тези цели с други средства.
Данните, събирани и обработвани на основание изричното Ви съгласие се съхраняват до оттегляне на даденото съгласие, освен в случаите, когато имаме друго правно основание за тяхното съхранение и обработване.

Какви са Вашите права като субекти на лични данни?

Като субекти на лични данни Вие имате следните права:

Право на достъп - имате право да получите потвърждение, че Ваши лични данни се обработват, както и да изискате и получите информация за целите на обработването; категориите обработвани лични данни; получателите; източниците; предвидения срок за съхранение; правото на жалба до надзорен орган; наличието на автоматизирано вземане на решение, включително профилиране.
Право на коригиране - имате право да изискате коригирането (без ненужно забавяне) на неточните лични данни, свързани с Вас. При наличието на непълни данни имате право да изискате попълването им.
Право на изтриване - имате право да изискате изтриването на свързаните с Вас лични данни, когато: не са необходими повече за целите, за които са били събрани и обработвани; оттеглите съгласието си или въ разите срещу обработването и нямаме друго правно основание за тяхното обработване; личните Ви данни се обработват незаконосъобразно; личните Ви данни трябва да се изтрият с цел спазване на правно задължение съгласно правото на Европейския съюз или на държава членка.
Право на ограничаване на обработването - имате право да изискате ограничаване на обработването, когато: точността на личните Ви данни се оспорва - за срок, който позволява извършването на проверка за точността на данните; обработването е неправомерно; не се нуждаем повече от личните Ви данни, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; сте възразили срещу обработването и очаквате проверка относно законовите ни основания и преимуществото им пред интересите Ви.
Право на преносимост - имате право, когато обработването на Ваши данни е основано на съгласие или изпълнение на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин, да получите безпрепятствено личните данни, които се отнасят до Вас и които сте ни предоставили, за да ги предадете на друг администратор.
Право на възражение -имате право, на основания, свързани с конкретната ситуация,  да възразите срещу обработване, включително профилиране, на личните Ви данни, което излиза извън законните цели.
Право на жалба - имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни за нарушаване на Вашите права в 6-месечен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от 2 (две) години от извършването му. При нарушаване на правата Ви можете да обжалвате актовете и действията ни и по съдебен ред пред компетентния съд.

Как можете да упражните правата си като субекти на лични данни?

Ако желаете да упражните правата си, можете да изпратите заявление до “ГРАНД ТРАВЕЛ” ЕООД, както следва:
● на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
● на физически адрес: гр. Плевен, 5800, ул. “Ангел Кънчев” № 25.
Заявлението може да бъде изготвено съгласно предоставен от нас образец, както и в свободен текст. С оглед избягване на злоупотреби, запазваме правото си да поискаме допълнителни данни за установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.
На подадени искания относно лични данни ще отговорим в двумесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други субекти на лични данни. Ще Ви предоставим безплатно копие от личните данни, които са в процес на обработване, като си запазваме правото да наложим такса в пропорционален размер при повторяемост или прекомерност на исканията.

Промяна и актуализиране

Текстът на настоящото уведомление е съобразен с актуалната общоевропейска и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни. При промени в нормативните разпоредби и/или фактическата обстановка настоящата Уведомлението ще бъде изменено по съответния начин, като информация за извършените промени ще бъде достъпна на нашия уеб сайт.

Дата на публикуване: 20.03.2019 г.
Версия №: 1.0.
Дата на последна промяна: 20.03.2019 г.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към Политика за личните данни на www.grandhotelsunnybeach.com

СТАНДАРТНА ФОРМА ЗА ЗАПИТВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

към уебсайт www.grandhotelsunnybeach.com

1 ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
1.1. Име:  
1.2 Фамилия:  
1.3 Имейл адрес:  
1.4

Предпочитана форма на комуникация:

(моб.)Телефон  
Физически адрес  
Друго  

* Необходимо е попълване на поне едно поле с цел верификация на самоличността при обработването на заявлението.

1.5 Вид потребител:   ДА НЕ
    Клиент на хотел    
    Потребител на сайт    
    Служител    
    Кандидат за работа    
    Друг:    
2. ВИД ЗАПИТВАНЕ ДА НЕ
2.1. Искане за достъп до лична информация    
2.2. Искане за коригиране на лични данни    
2.3. Искане за изтриване на лични данни    
3.4. Искане за пренос на данни към друг администратор    
3.5. Подаване на оплакване или жалба    
3.6. Друго:    
3. ОПИСАНИЕ ЗА ЗАПИТВАНЕТО
   
 
Дата   Подпис на Потребителя
 

Arrival and Departure Policy

Check in – 14.00 Hours.
 Early arrival is subject to availability. For guaranteed early check-in, reservation needs to be made starting from the previous night.

Check out – 12.00 Noon. 
Later check-outs are available on request and subject to availability.

 

Guarantee Policy

All bookings must be guaranteed at the time of reservation by a Credit Card or a Travel Agency. All major credit cards are accepted.

 

Cancellation Policy

Reservation must be cancelled 30 days prior to the planned date of arrival. One night’s stay will be levied for cancellations received upto 8 days prior to arrival.

Full stay will be levied for cancellations received within 7 days prior to arrival.

 

Currency Converter

Rates are for single and double occupancy.

Grand Hotel Sunny Beach reserves the right to change the room rates and polices without giving any prior notice.

 

Child Policy

Two children up to 8 years of age can stay in the parent’s room without an additional charge. However, a maximum of one child’s bed can be placed in a room which will be provided at no additional charge.

One child over 8 but less than 12 years can stay in the parent’s room. A child’s bed is provided at no additional charge.

For two children between 8 and 12 years an additional room is necessary. The rate of this room will be 50% of the parent’s applicable room rate.

If a child is above 12 years of age, a separate room will be required at the parent’s applicable room rate. (An extra bed shall not be provided for anyone over 12 years of age.)Please Note

The hotel has dedicated smoking guest bedrooms.  Should you desire a smoking bedroom, please let us know. We shall endeavor to reserve a smoking bedroom for you, subject to availability.

We have made it our priority to take all possible preventive measures against Covid-19. We have equipped the hotel with preventive glass around the bars, reception and buffet. We have provided many disinfection stations around the hotel. Lastly we have designed a flow of movement around the hotel, which will help tourists to keep a safe distance.

 

01

We conduct regular health briefings of our employees

02

We monitor the health of our staff

03

We carry strict hygiene protocol and disinfect with recommended and well known detergents like HMI

04

We have installed disinfectant dispensers

05

We have placed sanitary filtered door mats at the entrance of the hotel

06

We use personal protective equipment

07

We follow social distancing

08

We measure your body temperature

09

Disinfection of sunbeds by the pool

Your safety is a priority for us, so we apply all necessary precautions in accordance with the rules of the World Health Organization, the Ministry of Health.

 


Preventive measures against Covid-19 Video

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.GRANDHOTELSUNNYBEACH.COM

 

            I. ВЪВЕДЕНИЕ


            Настоящите общи условия за ползване съставляват споразумение, което урежда отношенията между “ГРАНД ТРАВЕЛ” ЕООД (Дружеството) в качеството му на администратор на уебсайта www.grandhotelsunnybeach.com (Сайта) и неговите крайни потребители.
    “ГРАНД ТРАВЕЛ” ЕООД е търговско дружество със седалище в гр. Плевен, България и адрес на управление на дейността: България, гр. Плевен, 5800, ул. “Ангел Кънчев” №25. Дружеството е вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 202919762 и се представлява от управителя Розалина Колева.
    Настоящото споразумение се прилага към информационните услуги и системи, достъпни през Сайта, чрез мобилни приложения - апликации, съкратени мобилни версии на сайта или приложенията, както и всяко друго приложение и услуга, които са или могат да бъдат свързани с това споразумение.
    С факта на зареждане на Сайта от крайно устройство Потребителят изразява съгласието си да спазва настоящите Общи условия и всички неразделни части на споразумението.
 

            II. ПОНЯТИЯ


            При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия за ползване, използваните термини ще имат следното значение:

1. “Администратор на лични данни“ означава лице, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
2. „IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
3. “Бисквитки (cookies)” са малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Крайния потребител и дават възможност за възстановяване на информация за него, като идентифицират използваното крайно устройство и/или браузър.
 4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
6. „Интернет страница” е част от уеб сайт, която може да е съставна или обособена.
7. „Информационна система” или “Система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
8. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“).
9. „Непоискани търговски съобщения“ са търговски съобщения, изпратени без предварително искане от страна на получателя.
10. „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
11. “Потребител” или “Краен потребител” е всяко физическо лице, което ползва предоставяните през Сайта  информационни услуги и ресурси и което действа извън рамките на своята търговска дейност, занаят или професия.
12. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
13. „Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
14. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
15. “Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
16. „Уебсайт” e обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.
17. „Уебсайтът www.grandhotelsunnybeach.com" или “Сайтът” е уебсайт, собственост на Дружеството, посредством който на Крайните потребителите се предоставят различни информационни услуги и ресурси, предмет на настоящите Общи условия за ползване.
18. „Услуги” са услугите, предоставяни посредством Сайта .
19. “Физическо лице, което може да бъде идентифицирано” е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 


            III. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

           
            Дружеството предоставя на Потребителя чрез Сайта ползването на Услугите при добросъвестно, стриктно и осмислено спазване на правилата и изискванията на настоящите общи условия.
Потребителят се съгласява, че приема и се обвързва  с настоящите Общи условия за ползване на Сайта със самия факт на зареждане на неговото съдържание в паметта на използваното крайно устройство.
            Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно и/или друго клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и интернет страницата, необходими за осъществяване на достъп до сайта.
            Тъй като предоставяните Услуги са разнообразни и постоянно допълвани, модифицирани и развивани, с оглед тяхното подобряване и ефективност, то те и режимът на тяхното предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Дружеството.

 

            IV. ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА САЙТА


            1. Териториален и персонален обхват на дейността
            Сайтът и Услугите, предлагани чрез него не са ограничени в конкретни териториални граници.
            Сайтът и Услугите, предлагани чрез него, са насочени приоритетно към Потребители от Европейския съюз.
Сайтът и Услугите, предлагани чрез него, могат да бъдат насочени и към Потребители от трети страни без наличие на какъвто и да било дискриминационен признак.
        
            2. Цел на Сайта
Целта на Сайта се изразява в три главни направления:
          Първо, да се информират Потребителите за дейността на дружеството във връзка с предлаганите от него висококачествени туристически услуги, за наличната хотелска база, местоположение и условия за ползване.
          Второ, да се създаде платформа, през която Потребителите да могат да правят онлайн резервации за настаняване в хотела на Дружеството.
          Трето, да се информират Потребителите за детайлите за контакт с Дружеството, в случай че се нуждаят от допълнителна информация, имат запитвания, коментари или препоръки, както и да получат информация за своите права и начина на упражняването им.
 
            3. Сключване на споразумението
            Споразумението между Потребителя и Дружеството поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен по-горе.
            Споразумението се сключва на български език.   
            С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.
  Потребителят се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления от Сайта и неговия администратор.
Страните се съгласяват, че изпращаните помежду им съобщения чрез електрона поща съставляват електронни изявления и че придружаващата ги информация съставляват идентифициране на Сайта, респективно Потребителя, като автор и титуляр на тези електронни изявления и е електронен подпис, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.
Настоящото споразумени има действие до преустановяване от Потребителя на ползването на Услугите, достъпни през Сайта.
Сайтът, неговите услуги и съдържание не са насочени към непълнолетни лица.
        
            4. Права и задължения на потребителя
          Потребителят има право на достъп в реално време (online) до Услугите, предоставяни чрез Сайта при спазване на изискванията за достъп, определени от Дружеството.
            Потребителят има право на достъп до Потребителското съдържание, както и до всяко друго съдържание, публикувано в Сайта, единствено за лично ползване.
            Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел.
            Потребителят се задължава при използване на предоставяните Услуги:
1. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване;
2. да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Сайта и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.
3. да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава Сайта или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
4. да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
5. да не извършва дейност, която включва ползването на вируси, ботове, червеи или друг вид компютърен код, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно устройство, или по друг начин позволяват неразрешено ползване на или достъп до компютърно устройство или компютърна мрежа.
            
            5. Резервация за хотелско настаняване и заплащане на услугата
Дружеството предоставя онлайн платформа, чрез която Крайният потребител може да направи резервация за хотелско настаняване в търговските обекти на Дружеството.
При извършване на процедурата по резервация се изисква Потребителят да предостави минимална лична информация - своите имена и валиден имейл адрес. След избор на период за отсядане в обект на Дружеството Потребителят може да изпрати заявка за резервация на избрана от него услуга по хотелско настаняване.
След получаване на заявката от страна на Дружеството последното потвърждава резервацията и изпраща до посочения от потребителя имейл съобщение с потвърждение.
След потвърждаване на направената резервация за Потребителя влизат в сила ПРАВИЛА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ на хотелските услуги, предоставяни от Дружеството.  
 
            6. Ограничаване на отговорността на Дружеството
            Дружеството предоставя Услугите чрез Сайта за ползване от Потребителя “както са” и “както са достъпни”.
            Дружеството не гарантира или обещава конкретни резултати от ползването или от продължителна възможност за ползване на Услугите.
Дружеството не предоставя гаранции за това, че:
1. ползването на Услугите от потребителя ще бъде непрекъснато, навременно, подсигурено и сигурно или безгрешно;
2. евентуални дефекти в Услугите ще бъдат поправени;
3. предоставяните Услуги или услугите, върху които последните са изградени, ще бъдат свободни от вируси или други вредни компоненти;
            При никакви обстоятелства Дружеството няма да бъде отговорно за каквато и да било загуба или повреда произлизащи от:
1. ползването на Услугите;
2. проблеми или техническо нефункциониране във връзка с ползването на Услугите;
3. материали, свалени чрез или във връзка с Услугите;
4. потребителско съдържание;
5. поведение на Потребители във връзка с Услугите, независимо дали в реално време (on line) или не (off line).        
            Дружеството не носи отговорност, ако потребителят не може да осъществи достъп до сайта, поради проблеми извън контрола на Сайта - софтуерен, хардуерен, проблем с връзката с Интернет или форс мажор.
            Потребителят приема да носи отговорността за всички разходи по поддръжката, изправността или връзката на своята компютърна система или друго имущество, необходими за ползването на Услугите от Потребителя.
Дружеството си запазва правото за системна намеса в цялата функционалност на Сайта, включително, но не изчерпателно, за преустановяване на достъпа до него, при наличието на основателна причина за това.
            
            7. Неустойки
            До пълния обем, допустим от приложимото право, Дружеството няма да бъде отговорно за вреди, претърпени от Потребител, които са: 1. непреки; 2. последващи; 3. инцидентни; 4. наказателни, включително за вреди за пропуснати ползи, произлизащи от ползването или от невъзможност за ползването на Услугите.
            Независимо от горното отговорността на Дружеството към Потребителя за каквото и да било действие или бездействие, свързано с и по повод ползването на Услугите, винаги ще бъде ограничено до неустойка в размер на 300 лева.
 

            V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 
            Дружеството има право и може едностранно, по всяко време и без предварително предупреждение да модифицира настоящите Общи условия.
            Променените Общи условия за ползване на Сайта ще бъдат публикувани на Сайта по начин, гарантиращ възможността за неговото възпроизвеждане, както и записването (съхраняването) му от Потребителя на траен носител.
            На сайта ще бъде публикуван архив на Общите условия за ползването му, съдържащ настоящите Общи условия и всички последващи промени, като възможността за тяхното възпроизвеждане и записване (съхраняване) от Потребител на траен носител ще бъде предоставена.
            Всички изменения на настоящите Общи условия ще се прилагат занапред.
            С всяко използване на Услугите и ресурсите на Сайта, включително и зареждането на Сайта в интернет, както и чрез натискане на електронна препратка в която и да е интернет страница от Сайта, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
            Продължаването на ползването на Сайта след извършени промени на Общите условия за ползване потвърждава приемането на измененията, които валидно обвързват Потребителя.
            Ако Потребител не е съгласен с общите условия за ползване на сайта, то той следва да не използва Сайта или която и да е от Услугите.
 

            VI. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

            
            Настоящото споразумение влиза в сила незабавно от момента на неговото приемане от Потребителя и има действие до преустановяване ползването на услугите;

         
            VII. СПОРОВЕ, КОМПЕТЕНТЕН СЪД И ПРИЛОЖИМО ПРАВО


            
            Като основен принцип по изпълнението на това споразумение, страните възприемат взаимното разбиране и търпимите отстъпки. В този смисъл, страните се споразумяват да решават спорните въпроси, възникнали помежду им, в дух на добра воля и по пътя на преговорите.
            Всеки спор, разногласие или иск, произтичащ от или свързан с изпълнението, съответно – неизпълнението на това споразумение, следва да се решава от страните чрез договаряне и с добрата воля на всяка една от тях.
            При невъзможност за решаване на спорове, възникнали във връзка и по повод този договор, неговото изпълнение, съответно неизпълнение, страните се договарят да решават същите пред компетентния за това български съд, определен съобразно правилата на родовата подсъдност, съгласно действащото право на Република България.
            В случай на частноправен спор с международен елемент съдът, който е компетентен да разгледа спора, следва да бъде определен по правилата на международното частно право.
            Приложимото по настоящото споразумение право е това на Република България. В случай на частноправен спор с международен елемент, приложимото право следва да бъде определено по правилата на международното частно право.
                     

Данни за контакти:

Наименование на Дружеството - администратор: “ГРАНД ТРАВЕЛ” ЕООД;
Седалище:  гр. Плевен, България;
Адрес на управление на дейността: България, гр. Плевен, 5800, ул. “Ангел Кънчев” №25.
ЕИК: 202919762 от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ
Представител/Управляващ: Розалина Колева.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ са приети и утвърдени от управителя на “ГРАНД ТРАВЕЛ” ЕООД - Розалина Колева на 18/05/2018 г.

Общите условия са съобразени с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.

Приел: Розалина Колева

Дата на публикуване: 18/05/2018

GRAND HOTEL SUNNY BEACH is a modern and luxurious four-star hotel, enjoying a central waterfront location in the very heart of the biggest summer resort in Bulgaria – Sunny Beach. Situated only 20 meters from the sandy beach, GRAND HOTEL SUNNY BEACH has 14 floors with 2 lifts and offers to its guests 200 fully air-conditioned rooms, suits and apartments with a perfect sea view.

Read more...

Grand Hotel Sunny Beach Video 2021

RECEPTION DESK

We provide the following services at the reception desk:

CHECK-IN

Check in to the hotel takes place after 14 h.

INTERNET

You can use the free wireless internet on the territory of the hotel.

SAFE DEPOSIT BOX

Each room is equipped with a safe. The hotel is not responsible for lost valuables. Please keep all valuables for you in the safe.

TECHNICAL FAILURES.

Please inform the reception desk to ensure the timely fixing of failures.

FOREIGN CURRENCY EXCHANGE

There is a foreign currency exchange office next to reception desk.

OTHER SERVICES

The Reception will assist you if you wish to rent a car, order a taxi, if you need medical assistance or information about excursions or events.

MESSAGES

During your absence the reception desk will receive any messages for you.

PARKING

The hotel has an unguarded free parking lot with a limited number of places.

 

ROOM

There are 220 volt wall sockets in the room.

Central air-conditioning.

FOR YOUR INFORMATION

When you open the door of the terrace the air-conditioner of your room switches off automatically.

BALCONY

Please lock the balcony door when you go out due to safety considerations.

KEY

Please leave the key at reception desk when you leave the hotel.

FIRE

Each floor and each room has an evacuation plan. Please follow their instructions in case of need.

CHECKING OUT OF THE HOTEL

Please check out on the day of departure until 12.00 h. If you wish to keep the room after that time against the relevant payment please inform the reception desk.

ELEVATOR

Smoking in the elevator is forbidden.
For safety reasons the elevator may not be used by unaccompanied minors under 12 years of age. Do not useelevator in case of fire.

NOISE

Please keep quiet in the corridors of the hotel after 23.00 h out of respect for the other guests.

 

TELEPHONES

At the hotel:


Reception desk - number 9
To call another room from the 2nd to the 12th floor, please dial the room number directly. Example: 205 ---> 205. To call another room on the first floor, please dial the room number and then press 9. Example: 109 ---> 1099
Exception: To call room 110, please dial 1179.
To call another room on the 9th floor, dial 1 and then the room number.
Example: 909 ---> 1909. To call an apartment, please dial the floor where the apartment is located and then 88. Example: A100 ---> 188; for A1000 ---> 1088
Outgoing calls: For outgoing calls, please dial 0 and the desired number with the corresponding code.

 

SWIMMING POOL

The swimming pool can be used every day until 18.00. At 18.00 h our staff begins cleaning and preparing the pool for the next day. For safety reasons, we ask you not to use the pool after this time. Please follow all safety rules.

LOUNGES

Reserving lounges with personal belongings or clothes is not desirable. If necessary, the hotel staff may remove your belongings.

FOR CHILDREN

The hotel has a children’s centre for children over 3 years old. Please do not leave children without parental supervision.

 

RESTAURANT

Working hours:

Breakfast - 8:00-10:00
Lunch - 12:00-14:00
Coffee break - 15:30 to 16:30
Dinner from 18:00 to 20:00

CLOTHING

Please wear suitable clothing.

BARS

Our bars have the following working hours:


Lobby bar: from 10 to 22 h
Pool bar: from10 to18 h
Bar restaurant during breakfast, lunch and dinner time

 

ADDITIONAL INFORMATION

Food–Dear Guests, it is not allowed under the sanitary and hygienic rules to take any food and drinks to the rooms.
Pets–We love animals but we comply also with the desires of the other guests so we do not admit pets to the hotel.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ”

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ и е неразделна част от ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта www.grandhotelsunnybeach.com (Сайта), администриран от “ГРАНД ТРАВЕЛЕООД (Дружеството).


Ние използваме бисквитки или други подобни инструменти на нашия сайт, за да подобрим неговото представяне. Настоящата политика обяснява как правим това.

 

1. Какво са “бисквитките”?

Бисквитките” са малки програми, които се инсталират на вашите крайни устройства, от които достъпвате сайта. Те могат да се използват по различни начини: например за анализ на трафик, за рекламни цели, за системни отчети по дейността на сайта и за възстановяване на информация за вашето потребление. С използването на термина “Бисквитки” назоваваме всички файлове и технологии, които събират информация по този начин.
Бисквитки могат също така да бъдат инсталирани от нашия сайт или от трети лица.
В използваните от нас и от трети “Бисквитки” не се съхранява информация (лични данни), която да позволява (директно) идентифицирането на Потребителя като физическо лице.

 

2. Какви видове бисквитки ползваме и за какво?

 • Функционални бисквитки

  1. Наименование на бисквитката: dpb_discount. Функционалност: Следят за отстъпки, свързани със системата за онлайн резервации;

  2. Наименование на бисквитката: Lang. Функционалност: Запаметява езиковите предпочитания за четене на страница от Сайта

  3. Наименование на бисквитката: apiKey. Функционалност: За връзка са API функционалност

  4. Наименование на бисквитката: loginFormApi. Функционалност: Събира данни дали потребителят е ползвал API функционалност

 • “Аналитични бисквитки” и бисквитки на трети лица

  1. Наименование на бисквитката: Google analytics

  Функционалност:

  1. За получаване на информация как се използва нашия сайт

  2. За откриване какво работи добре и какво може да бъде подобрено в нашата информационна система.

  3. За разбиране ефективността на рекламите и комуникацията

  4. Може да се събира и следната информация: а) IP адрес б) вид използван баузър в) настройки на език г) вид ползвано устройство за зареждане на сайта д) отчитане на време за ползване на сайта и момент на напускане е) вид операционна сисистема ж) брой кликове по сайта з) посетени истраници на сайта и) ключови думи при търсене и) брой преглеждания на определена публикация на сайта

 • Временни/сесийни Session cookies

  1.Наименование на бисквитката: PHPSESSID Функционалност: Относно потребител в сайта и неговите данни за текущата сесия

  2.Наименование на бисквитката: language Функционалност: Запаметява езиковите настройки за сесията на потребителя.

 


3. Какви са вашите възможности за избор?

Всички съвременни браузъри позволяват (повече или по-малко) да променяте настройките за бисквитки. За да научите повече за бисквитките и как да ги управлявате, можете да посетите www.allaboutcookies.org. Бихте могли да разгледате настройките на предпочитания от вас браузър, както и раздела за помощ там.
Изтриването на “Бисквитки” от страна на Потребителя може да доведе до пълна или частична невъзможност на Потребителя да достъпи до сайта и/или услугите, до промяна или премахване на предварително зададени от него при предишни посещения в Сайта настройки и/или до съществено влошаване на качеството на Услугите, за което ние не носим отговорност.
Ако искате да разберете повече за рекламните бисквитки или  искате да научите как да се откажете от персонализираната реклама, можете да посетите www.youronlinechoices.com  или www.youradchoices.com

 

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ е приета и утвърдена от управителя на “ГРАНД ТРАВЕЛ” ЕООД - Розалина Борисова Колева на 18/05/2018 г.

Политиката е съобразена с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.

 

Изготвил, утвърдил и приел: Розалина Колева

Дата на публикуване: 18-05-2018

Testimonials

 Lovely Grand hotel. Perfect food. Beautiful sea view! Just test it!

Ivan Ivanov

Our Contacts

Grand Hotel Sunny Beach
Address: Sunny Beach, 8240, Bulgaria
Phone: 00359 554 2 80 00
Fax:   00359 554 2 80 02
Email: info@grandhotelsunnybeach.com